Tantárgy kódja

MH1102L

Tantárgy neve

Mentálhigiéné

Kredit

5

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

16 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alakulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán területekkel és azok szolgáltatásaival. A hallgató legyen tisztában a mentálhigiéné alapfogalmaival, történeti alakulásával, fontosabb alkalmazási területeivel. Legyen tisztában a mentálhigiéné módszereivel, a prevenció és a promóció jelentőségével. Ismerje a mentálhigiéné különböző laikus és professzionális intézményeit. Legyen tisztában a segítő foglalkozásúak lehetséges mentálhigiénés problémáival.

Cél angol

The aim of the course to introduce the basic concepts, history and application areas of mentalhygiene and. To describe the role and the techniques of prevention and promotion. To gain information on the institutions of mental hygiene. Gain perspective on educational mentalhygiene and the role of school and teachers. Mental problems of professional helpers.

Tartalom

A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében, szükségessége, története. Mentálhigiéné módszerei. A prevenció és a promóció fogalma, a két fogalom szemléletbeli különbsége. A lelki egészségvédelem szintjei (primer, szekunder, tercier prevenció). A mentálhigiéné laikus intézményei (támogató hálók, a család, és az önsegítő csoportok). Mentálhigiéné professzionális intézményei az egészségügyi, szociálpolitikai és oktatási intézmények. A segítők mentálhigiénés szükségletei, a kiégés jelensége (burn out szindróma). Mentálhigiénés problémák, stressz és következményei. Munkahely és mentálhigiéné. A gyermekvédelem problémái és fejlesztésének mentálhigiénés szempontú lehetőségei.

Tartalom angol

The definition of mentalhygiene, its relation to other scientific fields and its history. The methods of mentalhigiene. The needs of professional helpers- burnout syndrome. The concept of prevention and promotion. Stages of preventive healthcare: primer, secunder and tercier prevention. Non professional institutions (supporting networks, family and self-help groups). Professional institutions of mentalhygiene: medical care, social political systes and educational institutions. The mentalhygiene of helpers- burnout syndrome. Different kinds of mentalhygienic problems: stress and its consequences. Mentalhygiene in the workplace. The problems with child protection system and its developmental possibilities.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó Gerevich József (1997)(szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés - a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 12-78, 153-207. o. Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs

Irodalom angol

Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó Gerevich József (1997)(szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés - a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 12-78, 153-207. o. Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika