Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Egyéni és csoportos tanácsadás

Tantárgy kódja

MH1210L

Tantárgy neve

Egyéni és csoportos tanácsadás

Kredit

5

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

0 + 13
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MH1101-MH1107

Ajánlott félév

2

Cél

A tárgy célja, hogy a hallgatók alapkészség és elmélet szintjén tájékozódjanak a segítő kapcsolatban felhasználható módszerekben. Sajátélményű tapasztalatszerzés és elméleti alapok tanácsadási technikákban és Rogersi alaphelyzetben (empátia-labor).

Cél angol

The aim of the course to teach basic skills and theoretical knowledge and methods which can be used in helping relationships. Students gain own experiences and basic counselling methods for example in Rogers’s basic situation (empathy laboratory).

Tartalom

A klienssel való kapcsolatteremtés. Az exploráció szempontjai, kérdéskörei, elméleti keretei. Az információ szintjei. Az exploráció során megfigyelendő reakciók, a kliens és a kérdező ellenállásának felismerése. Az explorációs anyag feldolgozása. Az empátia jelentősége a segítő kapcsolatban. Az empátia szintjei. Az önismeret jelentősége a segítő kapcsolatban, az önismeret-énvédelem-énkép összefüggései. A laikus és professzionális segítés. A mentálhigiénés módszerek. A tanácsadás elméleti és módszertani kérdései. A segítő lelki egészségének ártó tényezők. A kiégés. A segítő segítése. A pszichés egészség kritériumai. A tanácsadás általános elméleti és módszertani kérdései. A tanácsadás rendszerei. A tanácsadó személyes alkalmassága. A tanácsadás pszichológiája, Egyéni és csoportos tanácsadás. Irányítás és tanácsadás. Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban. Célzott beszélgetés a tanácsadásban.

Tartalom angol

Connetction with the client. View points theoreical frames and perspectives of the tecnique of exploration. The levels of information. Reactions in the process of exploration: the recognition of the resistences. The importance of empathy in the helping relationship. The relationship between self- knowledge, self-defense and self image. Professional and non professional helping. The metodology of mentalhigyene. Theoretical and practical perspectives of counselling. Burnout. Help for the helper. The criteria of psychological health. Individual and group counselling. Leading and counsulling. Interventional options in the helping relationship.Targeted conversation in counselling.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

Gyimóthy Géza (2008): A tanácsadás lélektana. Mentálhigiéné, Budapest Ritoókné Ádám Magda (1998): A tanácsadás pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ruth Bang (1980): A célzott beszélgetés. Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest

Irodalom angol

Gyimóthy Géza (2008): A tanácsadás lélektana. Mentálhigiéné, Budapest Ritoókné Ádám Magda (1998): A tanácsadás pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ruth Bang (1980): A célzott beszélgetés. Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc