Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Esélyegyenlőségi ismeretek

Tantárgy kódja

MH1109L

Tantárgy neve

Esélyegyenlőségi ismeretek

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga


Féléves órszám

10 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A szociális munka elméleti és gyakorlati kérdéseinek, természetének, értékrendjének bemutatása, valamint a szakma alapfogalmainak átadása. Megismertetni a hallgatót a szociális munka alapfogalmaival, valamint e szakmát meghatározó elméletekkel és gyakorlati modellekkel.


Cél angol

It provides comprehensive information on the theory and practice of equality, inequality.


Tartalom

A szociális munka története, fogalma, ismeretalapja, kapcsolódása különböző diszciplínákhoz. A jóléti ellátások rendszere hazánkban, és a szociális munka helye ebben a rendszerben. Az alapvető jogszabályi hátterek mellett a professziót meghatározó értékek és etikák értelmezése, valamint a problémamegoldás rendszerének megismertetése. A hallgató ismeretanyagot szerez a szociális munka nemzetközi és hazai vonatkozásairól. Főbb témakörök: A szociális munka természete, tárgya, ismeretalapja, eszközei. A szociális munkás képzés kialakulása és rendszere. Nemzetközi szervezetek a szociálismunkás-képzés és a szociális munka terén. Beavatkozási irányok. Elméletek a szociális munka gyakorlatához. Az értékek szerepe a szociális munkában, etikai kódex. A szociális munka helye a szociálpolitika rendszerében, tevékenységének színterei. A problémamegoldás folyamata. Változáskezelés.


Tartalom angol

The framework of interpretation of the equal opportunities inequality. EU education tendencies in securing equal chances.


Számonkérés

kollokvium


Számonkérés angol

examination


Irodalom

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (1994): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. köt. Semmelweis Kiadó Bp. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (2001). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Kézikönyv szociális munkásoknak (2002). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. 1993 évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Budai István (1996): Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Tánczos Éva (szerk.)(1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata II. Semmelweis Kiadó, Bp.


Irodalom angol

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (1994): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. köt. Semmelweis Kiadó Bp. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (2001). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Kézikönyv szociális munkásoknak (2002). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. 1993 évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Budai István (1996): Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Tánczos Éva (szerk.)(1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata II. Semmelweis Kiadó, Bp.


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Bodnárné dr. Kis Katalin