Tantárgy kódja

MH1103L

Tantárgy neve

Egészségtan

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

6 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tantárgy alapvető célja a biológia és az egészségtudományok alapvető ismereteinek az átadása, mely lehetőséget ad gyakorlati alkalmazásra is. Megismertetjük az egészséges testi fejlődés és az egészséges emberi test főbb anatómiai jellegeit és annak egészségtani vonatkozásait. Biológiai alapokat adunk az egészségmegőrző - fejlesztő és mentálhigiéniás feladatok szakszerű alkalmazására.

Cél angol

The main goal of the course to provide information on biology and health science which can be used in practice. Students gain information on healthy physical and psychological development and gain human anatomical knowledge. These biological information can be used in the field of health promotion and health development.

Tartalom

Az emberi test felépítése és funkciói: a főbb szervrendszerek anatómiai és élettani jellemzői. Egészség - betegség. Demográfiai alapfogalmak és módszerek. Általános epidemiológia: Az egészségi állapot és mérési módszerei (statisztikai, demográfiai és epidemiológiai módszerek). Magyar egészségügy felépítése, az alapellátás. Népegészségügyi programok. Környezet egészségtan. (Természetes és mesterséges környezet egészségtana.) Élelmezés-egészségtan. A legfontosabb tápanyagaink. Járványtan. Kötelező és ajánlott védőoltások. Elsősegélynyújtás és balesetvédelem. Munkaegészségtan.

Tartalom angol

The human body: structure and functions. Anatomical and physiological features of organ systems. Health and illness. Fundaentals of demography and methods. General epidemiology: health status and its measurement (methods of statistic, demographic and epideiology). The hygiene of the environent (the hygiene of natural and arteficial environent). Dietetics. First aid and accident prevention.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

Berger Józsefné (2004): Az ember. Biológia és egészségtan középiskolásoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Dési Illés (2001): Népegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest 2001 Az elsősegély kézikönyve (1993). Subrosa Kiadó, Budapest Tompa Anna (2005)(szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Egyetemi jegyzet Ungvári Gy (2000): Munkaegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest

Irodalom angol

Berger Józsefné (2004): Az ember. Biológia és egészségtan középiskolásoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Dési Illés (2001): Népegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest 2001 Az elsősegély kézikönyve (1993). Subrosa Kiadó, Budapest Tompa Anna (2005)(szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Egyetemi jegyzet Ungvári Gy (2000): Munkaegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tóthné Gacsályi Viktória