Tantárgy kódja

MH1211L

Tantárgy neve

Szociáletika

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

6 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson az alkalmazott etika egy fontos területének, a szociáletikának a felsőfokú szakemberképzés szempontjából releváns témaköreibe, elősegítve a szakmai kompetenciák kialakítását. Az általános etikai kiindulópont után az etika, mint filozófiai diszciplína ágazati, illetve alkalmazott etikai területeit vizsgálja, de különös hangsúllyal a szociális etika tárgykörei kerülnek bemutatásra.

Cél angol

The goal of the course is to develop of the theoretical and practical skills of the experts of the public education within the frame of the changing system of the moral communication, under conditions of the globalisation, and the new conditions of the mass media. The course offers a description of a few of the theoretical topics of the ethics of education (nature and moral, reason and utility, pluralism as an educational paradox). It discusses several practical problems of the ethics of pedagogy (pedagogue as a teacher of morals, personality of the pedagogue, freedom and “intervention.”) The last topics are the questions of the ethical codices of the humanities and the pedagogues.

Tartalom

ban. A határszituációk etikai problémái (abortusz, eutanázia, öngyilkosság). Mentális betegségekkel kapcsolatos etikai dilemmák. Drog és társadalom, depriváció, „másság” etikai kérdései. A szexualitás és a családi élet etikája. Szexualitás és társadalmi nem (pornográfia, prostitúció, cenzúra). A szociális gondozás, gondoskodás etikája. Az állampolgári létezés etikája.

Tartalom angol

The course offers a description of the fundamental concepts of the ethics of pedagogy, and professional education. It discusses the ethical approaches, ethical and educational theories of the modernity with their relationship with the ethics of pedagogy, and the ethical consequences of the modern pluralism in the education. It offers a description of the broken classical relationship of the education and ethics by Oelkers’ interpretation with its consequences for the educational paradox of pluralism, the question of the post-moral subjectivity, and the theoretical and practical questions of the complex process of education.

Számonkérés

kollokvium

Számonkérés angol

examination

Irodalom

J. Oelkers: Nevelésetika. Problémák, paradoxonok és perspektívák. Bp. 1998.; Zrinszky L.: A pedagógus etika elméleti és gyakorlati kérdései. 1995. Hoffmann Rózsa (szerk.): Pedagógus etika – kódex és kommentár. Bp. 19972.; Rorty, R.: Etika egyetemes kötelességek nélkül. In: Megismerés helyett remény. Jelenkor, 1999.; Bruch, E. A.: Multikulturális nevelés – egy válasz. In: Magyar Pedagógia, 95. (1995.) 1-2. sz. 19-26.o.; Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. Bp. 1994.

Irodalom angol

J. Oelkers: Nevelésetika. Problémák, paradoxonok és perspektívák. Bp. 1998.; Zrinszky L.: A pedagógus etika elméleti és gyakorlati kérdései. 1995. Hoffmann Rózsa (szerk.): Pedagógus etika – kódex és kommentár. Bp. 19972.; Rorty, R.: Etika egyetemes kötelességek nélkül. In: Megismerés helyett remény. Jelenkor, 1999.; Bruch, E. A.: Multikulturális nevelés – egy válasz. In: Magyar Pedagógia, 95. (1995.) 1-2. sz. 19-26.o.; Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. Bp. 1994.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. habil. Kiss Lajos András