Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Kommunikációs és konfliktuskezelő készségfejlesztés

Tantárgy kódja

MH1208L

Tantárgy neve

Kommunikációs és konfliktuskezelő készségfejlesztés

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga


Féléves órszám

0 + 12
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A segítő szakmában dolgozók személyiségfejlesztése kommunikációs készség fejlesztésén keresztül. A kommunikatív viselkedés tudatosítása a figyelem ráirányításával. A hallgatóknak meg kell ismerniük és tudatosítaniuk kell azokat a kommunikációs helyzeteket, melyek szakmájukban kiemelkedő helyet foglalnak el. Mindezekről nemcsak elvont ismereteket ad a tréning, hanem lehetőséget nyújt a bőséges élmény és tapasztalatszerzésre, kihasználva a csoportos forma előnyeit. A saját konfliktusmegoldó stratégia feltárása, megismerése és ezáltal előnyeinek és hátrányainak megfogalmazása a problémamegoldó folyamatban. A hallgatók technikákat kapnak a hatékony konfliktusmegoldáshoz. Ezen technikák birtokában a mindennapi életben és a segítő szakmai munkában felmerülő problémákat hatékonyabban tudják kezelni.


Cél angol

Personality development of the course participants through communication skills development. The conceptualization of communicativ behaviour by directing attention. The students should get acquainted with those communication situations which occupy a prominent place in their area of expertise. The training provides not only theoretical knowledge, but also gives the opportunity to actually experience, building on the advantages of group work. The students should explore and understand their own conflict solving strategies, and name their advantages and disadvantages within the problem solving process. During the course the students are provided with techniques to be used in efficient conflict solving. Using these techniques the students can manage conflicts more efficiently both in their everyday and professional life.


Tartalom

Csoportépítés a csoport beindítása. Egyéni és csoportcélok kidolgozása. A csoportszabályok kialakítása. Kommunikáció fogalmának értelmezése, fontossága a csoporttagok életében. Saját verbális kommunikáció jellemzőinek feltárása, fejlesztés irányainak meghatározása. Verbális kommunikáció fejlesztése (ismerkedés, kapcsolatépítés terén). Verbális kommunikáció fejlesztése (figyelmes hallgatás, értő figyelem, én-üzenet megfogalmazása, igazi üzenet kihallása, konfrontáló én-üzenet, közléssorompók). Verbális kommunikáció fejlesztése (hatékony kommunikáció konfliktushelyzetben, a konfliktus fogalmának definiálása, saját konfliktusok feltérképezése, reakciók konfliktushelyzetben, konfliktusmegoldó stratégiák ismertetése). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (arc- mimika, tekintet). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (testtartás, térközszabályozás). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (gesztusok). Mások elfogadása, határaik tiszteletben tartása. A társismeret segítő tényezői és csapdái. Élmény az együttműködésről. Az érintkezés verbális és nonverbális kifejezésének gyakorlása. Az erőszakmentes konfliktuskezelési stratégiák. A közvetítés szerepe a konfliktusmegoldásban. Konfliktusmegoldásban kívánatos kommunikációs készségek gyakorlása. Szituációs játékok: konfliktus helyzetek modellálása.


Tartalom angol

Form the group and start the group work. Submit the course and inform the candidates. Define the rules of the group. Explain the definition of communication and its importance in the life of the participants of the course. Developing verbal communication skills (start a new relationship) Developing verbal communication skills (appreciative attention, self-message, confrontational self message). Developing verbal communication skills (efficient communication in conflict situations, the definition if conflict, personal conflict situations, personal reactions in conflict situations, conflict resolution strategies) Developing nonverbal communication skills (facial expressions, mimic) Developing nonverbal communication skills (body positions, closeness and distance regulation). Developing nonverbal communication skills (gesture). Non violent conflict resolution strategies. The role of mediation in conflict management. Role plays to model conflict situations.


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Bagdy Emőke - Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest.


Irodalom angol

Bagdy Emőke - Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest.


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva