Tantárgy kódja

MH1209L

Tantárgy neve

Segítő kapcsolat

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga


Féléves órszám

12 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MH1101-MH1108


Ajánlott félév

3

Cél

A tantárgy a segítésről, mint professzióról, és rendszerről igyekszik összefoglalást adni, szemléletet formálni. A személyiségfejlődés kapcsolati oldalának feldolgozásával, a problémák kialakulásának lehetséges gyökereivel, illetve a kivezető utak lehetőségeivel is megismerkedünk. A kurzus célja áttekinteni a segítő kapcsolat jellemzőit, elméleti hátterét, modelljeit, jelenségeit, stratégiáit, fázisait, valamint azon készségeket, melyek ezt hatékonyabbá teszik.


Cél angol

The course is intended to provide an approach and summary of helping relationship as a profession and a system.


Tartalom

A stúdium kitér a személyészlelés, interjúkészítés, helyzetfeltárás, információfeldolgozás gyakorlati szempontjaira is, témái: · A segítő kapcsolat fogalma, definíciója, formái, eszközök a segítő kapcsolatban · A segítő kapcsolat jelenségei, segítő beszélgetés, tanácsadás, konzultáció · Verbális/nonverbális kommunikáció alapfogalmai, jelentősége, kommunikációs kompetencia, · Interjú, változás és változtatás lehetőségének felismerése és előidézése a segítő kapcsolatban · Konfliktus és konfliktuskezelés, a problémamegoldás lehetőségei egyénileg és teamben · Krízishelyzetek és kezelésük, team-munka, esetmegbeszélés, szupervízió · Az emocionális átélés, az érzelmi érettség, az érett személyiség


Tartalom angol

The course also explains the practical aspects of personal perception, situation analysis and information processing. Course topics: The concept of helping relationship, definition, forms. Tools in helping relationship Forms of helping relationship Helping discussions, counselling, consultancy Basic concept of verbal/non-verbal communication, and its importance Communicational competence Interview Facilitate changes and identify possible changes in helping relationship Conflicts and conflict management Problem solving in a team or alone Crisis situations and their management (crisis as a starting point) Team work, case discussions, supervision Emotional empathy, emotional maturity, the mature personality


Számonkérés

Kollokvium


Számonkérés angol

Examination


Irodalom

Bang, R. (1984): A célzott beszélgetés. Gondolat, Budapest Bang, R. (1987): A segítő kapcsolat. Gondolat, Budapest Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest H. Sas, J. (1976): Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. Akadémia Kiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest


Irodalom angol

Bang, R. (1984): A célzott beszélgetés. Gondolat, Budapest Bang, R. (1987): A segítő kapcsolat. Gondolat, Budapest Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest H. Sas, J. (1976): Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. Akadémia Kiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc