Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Kooperatív technikák

Tantárgy kódja

IN2101L

Tantárgy neve

Kooperatív technikák

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

0 + 9
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A hallgatók megismerik kooperatív tanulás elméleti hátterét, sajátélményt szereznek a leggyakoribb kooperatív eljárások alkalmazásáról. Kellő módszertani ismeretet szereznek az együttműködésen alapuló tanulás megszervezéséről. A kurzus hozzájárul a hallgatók szociális kompetenciájának fejlődéséhez. 2. Kompetenciaterületek: A tanulói személyiség fejlesztése; A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; Szakmai együttműködés és kommunikáció.

Tartalom

A kooperatív tanulás elméleti alapjai. A kooperatív technikák és fejlesztő hatásuk a kapcsolódó kompetenciákra. Kooperatív módszerek, csoportépítési technikák, legszükségesebb eszköztár („kópéláda”). Modellhelyzetekben („mintha…” helyzetben) különböző kooperatív technikák kipróbálása, az alkalmazás eredményességének javítása. (A hallgatók sajátélmény alapján, reflektív módon tökéletesítik az egyes technikák alkalmazását.) A kooperatív tanulás beépítése az oktatási folyamatba. A sajátos nevelési igényű tanulók részvétele az együttműködő tanulásban. Közvetlen és közvetett információgyűjtés a kooperatív tanulásszervezésről – hospitálás tanórán, valamint minta/modell óravázlatok elemzése. Önálló hallgatói feladat: kooperatív oktatási stratégia kidolgozása 2-3 tanórára valamilyen tantárgyi/életvezetési ismerethez.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Márton Sára Katalin