Tantárgy kódja

IN1003L

Tantárgy neve

Együttnevelés

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

9 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Az inkluzív nevelés elméletének és gyakorlatának ismerete. A társadalmi, az iskolai és más intézményi folyamatokban a kirekesztés tendenciáinak felismerése, az ellene való hatékony pedagógiai tevékenységek megismerése és gyakorlati alkalmazásinak megtanulása a nevelési folyamatban, a patronáló rendszerekkel való együttműködésben.

Tartalom

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének eredményessége a pedagógiai-módszertani kultúra függvényében. A tanulói diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése. Hatékony technikák a tanulók megismerésére. Követelményszintek, motivációs bázis, fejlesztési eljárások. Sérülés-specifikus módszertani eljárások, részképességek, azok fejlesztése. Egyéni fejlesztési programok, tevékenységrendszerek az adott fejlesztési szinthez, alkalmas individuális módszerek, technikák. Foglalkozás tervezés a különböző fogyatékkal élő tanulók részvételével. Adott tanítási-nevelési problémák megoldására alkalmas alternatív módszerek. Együttműködés a szülőkkel, a társadalmi partnerekkel és más szakemberekkel.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pornói Imre