Tantárgy kódja

MIT1205L

Tantárgy neve

Gyártási folyamatok szabályozása

Tantárgy angol neve

Controlling Production Processes

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

6 + 6
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MIT1105L

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Százvai Attila Zsolt