Tantárgy kódja

MIT1203L

Tantárgy neve

Mérés és minőség-ellenőrzés II.

Tantárgy angol neve

Measurement and Quality Control II.

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

6 + 6
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MIT1109L

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Kósa Péter