Tantárgy kódja

MIT1111L

Tantárgy neve

Termelési logisztika

Tantárgy angol neve

Production Logistics

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

4 + 5
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kerekes Benedek