Tantárgy kódja

MIT1105L

Tantárgy neve

Folyamattervezés

Tantárgy angol neve

Process Planning

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

4 + 5
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Százvai Attila Zsolt